top of page

Kvaliteedi tagamisega seotud info

ÕPPEKESKKONNA KVALITEEDI TAGAMISE KORD

Koolituskeskus korraldab koolitusi õpperuumides, mis vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja –ohutuse nõuetele.

Koolitusruumid on varustatud tänapäevaste tehniliste vahenditega ning koolitusruumi sisustus on sobilik täiskasvanu õppe läbiviimiseks ning paindlik ümberpaigutamiseks, et kasutada erinevaid õppemeetodeid.

Õppematerjalid jaotatakse e-kirja teel, kuid vajadusel ka paberkandjal.

Õppematerjalid ja –vahendid on koostatud ja/või nende kasutamine toimub kooskõlas autoriõiguse seadusega ning ei riku autori isiklikke ega varalisi õigusi.

Koolituskeskus tagab vajaliku kvalifikatsiooniga õppejõu olemasolu õppetöö läbiviimiseks, välja arvatud force majeure asjaoludel.

 

ÕPPEKAVADE KVALITEEDI TAGAMISE KORD

Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjalidest.

Õppekava on täienduskoolituse alusdokument.

Kvaliteeti hinnatakse koolituse järgselt suulise ja kirjaliku/elektroonilise tagasiside vormis. Tagasiside puhul arvestatakse eelkõige ettepanekute korduvust.

Õppijate tagasiside põhjal tehakse õppekavades ja õppekeskkonnas vajadusel muudatusi.

 

KOOLITAJATE KVALITEEDI TAGAMISE KORD

Koolitajal on olemas õppe läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon ning oma valdkonnas töökogemus.

Koolituskeksus kaasab õppetegevuse läbiviimiseks oma ala tipptegijaid. Koolitaja peab olema oma alal kogenud praktik ning tegelema pideva enesetäiendusega. Koolitaja kogemust peetakse eeliseks.

Koolitajate kvaliteeti hinnatakse koolituse järgselt suulise ja kirjaliku/elektroonilise tagasiside vormis. Tagasiside puhul arvestatakse eelkõige ettepanekute korduvust.

Tagasiside põhjal tehakse vajadusel õppejõule ettepanekuid õppetegevuse paremaks läbiviimiseks.

 

Tagasiside on alus õppejõu enesetäiendamiseks.
Esimesel baaskoolituse päeval on hommikul 10.00 eksam õpitud materjalide kohta.

Materjalid saadame emailile, kui koolituse arve on tasutud

bottom of page