top of page
 • Õppemaht
  3-päevane baaskoolitus: kogumaht 35 AK ja auditoorse töö maht 30 AK õppetundi (3 päeva, 8h päevas) Õppekava rühm Isikuteenindus, juuksuritöö – ja iluteenindus Koolitusel osaleb 1 inimene, kogu tähelepanu on suunatud õpilasele Eelnev kogemus ei ole vajalik
 • Õpiväljundid ja läbimise eeldus
  Eelduseks on püsimeigi protseduuride tegemine. Koolituse läbides oskab tehnik kasutada püsimeigi masinat ja teha püsimeigi protseduure (sh kulmud, huuled, silmalainer). Koolituse ja eksami läbides on õpilane võimeline iseseisvalt teostama püsimeigi protseduure, teab nahaehitusest, hügieeninõuetest, vajalikest toodetest ja protseduurinõuetest. Juhendaja hindab õpilase oskusi ja eksami tulemusi ning juhendab ja järgib praktilist tööd kõrvalt. Koolituse läbides väljastatakse rahvusvaheline diplom.
 • Programm
  Teoreetiline osa (15 AK õppetundi + jooksvalt kogu koolituse käigus) -Sissejuhatus ja teooria -Põhimõisted -Mikropigmentatsiooni teooria -Protseduuri hügieen ja meigi iseärasused -Kliendi konsulteerimine ja protseduurieelne ettevalmistus -Töökäik -Tooted -Hügieen, tervise ohutus- ja kaitse -Esmaabi -Praktiline töö (20 AK õppetundi) -Praktiline töö mattidel ja modellidega (kulmud, silmad, huuled) -Keeruliste momentide hindamine ja analüüs -Analüüs -Küsimused/vastused -Kokkuvõtete tegemine
 • Üldine
  ÕPILASED VÕETAKSE KOOLITUSELE VASTU, KUI NAD VASTAVAD KÕIKIDELE KRITEERIUMITELE • Kõik soovijad peavad olema vähemalt 16-aastased ja võimelised tasuma koolituse eest enne koolituse algust. • PMU OÜ (edaspidi Kool) jätab endale õiguse teha muudatusi koolituste graafikus, muuta koolituste kuupäeva või kellaaega, kursuse sisu ja tasu! • Valinud koolitajaga ühes sobiliku koolitusaja ja registreerudes kindlale koolitusele peab õpilane pidama kinni ja arvestma koolituse graafikuga, ümber registreerumine on lubatud kui koolituseni on aega rohkem kui 1 kuu. • Kool jätab endale õiguse teha otsus õpilase ümber registreerimise kohta. • Kooli tuleks teavitada esimesel võimalusel õpilase võimalikest meditsiinilistest seisunditest/haigestumistest. • Haigestumisel või mõnel muul põhjusel koolitusest puudumisel tuleb võimalikult varakult teada anda. Puudumiste korral järeltegemise võimalus puudub. Koolil on õigus tunnistust mitte väljastada, kui puudutud on 30% tundide arvust. TASUD JA TOETUSED • Registreerimise tasud ei kuulu tagastamisele. Kool ei tagasta tasutud koolitustasu koolitusele tulemata jätmisel, ükskõik mis põhjusel see ka ei oleks. Kool ei võta enda peale vastutust nende eest, kes on teinud registreerimistasu, kuid ei ole võimeline maksma välja koolituse lõppsummat. Kui Kool ei saa koolituse eest täielikku summat enne koolituse algust, siis registreerimistasu ja broneeritud koht annulleerub ning registreerija ei ole lubatud koolitusele. • Kui õpilane ei ole võimeline osalema kinnitatud koolitusel või lõpetama koolitust, siis tagasimakseid samuti ei toimu. Õppetasu tagastamine toimub vaid juhul, kui õpilane on raskelt haigestunud ja ei saa arstitõendi alusel koolitusest osa võtta. • Kui õpilasel on koolitustasu makstud ja ta tühistab oma broneeringu 1 kuu enne koolituse algust, tagastab Kool koolituse maksumuse 50% ulatuses, kui õpilane tühistab oma broneeringu 2 nädalat enne koolituse algust või veel hiljem koolitustasu ei tagastata! • Õpilasel on võimalik taotleda finantseerimist Liisi Väikeliisingu poolt, vastavalt nende tingimustele. KODUKORD • Õpilaselt on oodatud professionaalset käitumist. Häiriva käitumise korral on Koolil õigus eemaldada õpilane koolituselt. • Tulenevalt autoriõiguste seadusest ei ole lubatud kasutada koolitusel videokaameraid või muid helisalvestavaid seadmeid. Samuti ei ole lubatud paljundada ja levitada koolitusel väljastatud materjale. Lubatud on pildistada ainult õpilaste töid. • Õpilane peab pidama kinni ettenähtud töögraafikust, algusaegadest ja ka lõpetama oma tööd ettenähtud ajaks. Koolitus algab ettevalmistusest ja lõppeb asjade korrastamisega. • Koolitus algab ettenähtud ajal koolitusgraafiku järgi. Hilinemistest tuleb samuti ette teatada enne koolituse algust. Kui õpilane jääb õpetusest ilma oma hilinemise, haigestumise või muul põhjusel puudumise tõttu, ei vastuta Kool puudutud teema õpetamise eest. • Koolituselt võimalikud puudumised tuleb aegsasti enne registreerimist läbi rääkida ja nõustada. Puudumised ei ole soovitatavad koolituse intensiivse õppevormi tõttu. VARA KAHJUSTAMINE VÕI RIKKUMINE • Õpilane on kohustatud käituma hoolikalt Kooli poolt antud töövahenditega. • Kui õpilane rikub või kahjustab Kooli vara või varustust, peab õpilane vastutama selle eest ja korvama kahju. Töövahendite kuritarvitamine ei ole vastuvõetav! • Kool ei vastuta õpilase isiklike asjade eest, nii oma kui ka Kooli asjadega peavad olema õpilased tähelepanelikud ja hoolikad. • Käesolevad reeglid kehtivad PMU OÜ õpilastele. Reeglite muutmise õigus on ainult PMU OÜ esindajatel. • PMU OÜ poolt seatud kriteeriumid ja reeglid peavad olema täidetud ning kui õpilane ei järgi Kooli reegleid, on Koolil õigus keelduda tunnistuse väljaandmisest, maksete tagasimaksmisest või ümber registreerimisest. ÕPPE KORRALDAMISE KORD Koolitused toimuvad reedest pühapäevani või kokkuleppel. Kõik koolitusega seotud muudatused avaldatakse kodulehel vastavas koolituste vahelehes. Koolitustele registreerimine toimub üldjuhul emaili teel angelaripset@gmail.com või telefoni teel 58097010. Koolituskeskus annab endast parima, et luua võimalikult toetav ja õppimist soodustav keskkond. Koolituskeskus hindab ja arendab pidevalt enda toimemehhanisme, et tagada ja tõsta pidevalt õppekvaliteeti. Õppetöö korraldamisel püüame alati lähtuda kliendi vajadustest. ÕPPEKESKKONNA KVALITEEDI TAGAMISE KORD Koolituskeskus korraldab koolitusi õpperuumides, mis vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja –ohutuse nõuetele. Koolitusruumid on varustatud tänapäevaste tehniliste vahenditega ning koolitusruumi sisustus on sobilik täiskasvanu õppe läbiviimiseks ning paindlik ümberpaigutamiseks, et kasutada erinevaid õppemeetodeid. Õppematerjalid jaotatakse e-kirja teel, kuid vajadusel ka paberkandjal. Õppematerjalid ja –vahendid on koostatud ja/või nende kasutamine toimub kooskõlas autoriõiguse seadusega ning ei riku autori isiklikke ega varalisi õigusi. Koolituskeskus tagab vajaliku kvalifikatsiooniga õppejõu olemasolu õppetöö läbiviimiseks, välja arvatud force majeure asjaoludel. ÕPPEKAVADE KVALITEEDI TAGAMISE KORD Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud juhendmaterjalidest. Õppekava on täienduskoolituse alusdokument. Kvaliteeti hinnatakse koolituse järgselt suulise ja kirjaliku/elektroonilise tagasiside vormis. Tagasiside puhul arvestatakse eelkõige ettepanekute korduvust. Õppijate tagasiside põhjal tehakse õppekavades ja õppekeskkonnas vajadusel muudatusi. KOOLITAJATE KVALITEEDI TAGAMISE KORD Koolitajal on olemas õppe läbiviimiseks vajalik kvalifikatsioon ning oma valdkonnas töökogemus. Koolituskeksus kaasab õppetegevuse läbiviimiseks oma ala tipptegijaid. Koolitaja peab olema oma alal kogenud praktik ning tegelema pideva enesetäiendusega. Koolitaja kogemust peetakse eeliseks. Koolitajate kvaliteeti hinnatakse koolituse järgselt suulise ja kirjaliku/elektroonilise tagasiside vormis. Tagasiside puhul arvestatakse eelkõige ettepanekute korduvust. Tagasiside põhjal tehakse vajadusel õppejõule ettepanekuid õppetegevuse paremaks läbiviimiseks. Tagasiside on alus õppejõu enesetäiendamiseks. Esimesel baaskoolituse päeval on hommikul 10.00 eksam õpitud materjalide kohta. Materjalid saadame emailile, kui koolituse arve on tasutud. AJAKAVA 10.00-12.30 praktiline osa, st protseduur lateksil/modellile 12.30-14.00 lõuna 14.00-16.30 praktiline osa, st protseduur lateksil/modellile 16.30-19.00 praktiline osa, st protseduur lateksil/modellile Lõuna, kohv ja näksid on koolituse poolt. Palun eelnevalt teada anda, kui Sul on allergiaid või erisoove toidu osas (puuviljad, pähklid, soolapulgad, juustud, küpsised).
 • Kodukord
  14 päeva enne koolituse algust tuleb tasuda koolituse arve, peale mida väljastame koduseks õppimiseks teooria materjalid.
 • Õpperaamat
  Püsimeigi õpperaamat on koostatud koolitaja Angela Kasemets poolt. Raamat sisaldab õppematerjale, mida täiendavad joonised ja õpetused. Õpperaamat on saadaval koolitusel osalevale õpilasele.
 • Läbitavad teemad
  -naha struktuur -naha värv -naha patoloogia -võimalikud reaktsioonid -herpes ja haigused -kinnikasvamise kestus -kinnikasvamise rikkumine ja tagajärjed -püsimeigi tehnoloogia (joon spiraal, sikk/sakk) -punkt (kulmud, silmad, huuled) -õige meetodi valikud -põhjused ja tagajärjed püsimeigis -kõige sagedasemad vead ja nende likvideerimine -nakkused ja nende tekitajad -töökoht -aparaadid -nõelad ja konfiguratsioon -pigmendid ja värvained -naha pigmentide taju -värvide õpetus (koloristika) -värvi valik -kliendi nõustamise eeskirjad -töö metoodika -pinge taluvus -naha pigmendi tutvustus -joonistustehnika, jms. -püsimeigi eemaldamine (alus) -vigade korral, nõuanded -kokkulepped kliendiga -järelhooldus
 • Õppetasu tagastamise tingimused
  Koolitataval on õigus koolitusest loobuda allpool toodud tingimustel: Baaskoolitustest loobumisel teavitades sellest ette vähemalt 7 tööpäeva, kaotades 50% koolituse kogumaksumusest. Täiendkoolitusest loobumisel teavitades sellest ette vähemalt 48 h, kaotades trahvina 50% koolituse kogumaksumusest. Koolitatava mitte ilmumisel koolitusele kokkulepitud ajal ei kuulu koolitustasu tagastamisele. Kui koolitus annuleeritakse mõjuva põhjusega, on koolitataval õigus sissemakstud summa tagasi saada. Mõjuvaks põhjuseks loetakse: koolitatava või temale lähedase inimese (elukaaslase, abikaasa, vanemate, lapse) haigestumist, surma või sattumist õnnetusjuhtumisse; tulekahju; suur varaline kahju. Koolitatav on kohustatud koheselt informeerima koolitajat mõjuva takistuse ilmnemisest ja esitama juhtunu kohta kirjaliku tõendi (arstitõend, politseiteade, jms.). Koolitatava otsus koolitus pooleli jätta enne koolituse lõpetamist ei vabasta koolitatavat koolitusmaksumuse tasumise kohustusest.
 • Maksumus
  1200 € (3-päevane baaskoolitus komplektita) 2000 € (3-päevane baaskoolitus + stardipakett) Hinnas sisalduvad kõik koolituse käigus olevad vajalikud töömaterjalid. Kõik koolitusel ja kodus õppimiseks vajalikud materjalid (masin, pigmendid, lateks, nõelad, otsikud, pigmenditopsikud, masinakile, kilepõlle, kummikindad jne) annab koolitaja esimesel praktikapäeval. Masin tuleb tagastada viimasel praktikapäeval. Stardipakett sisaldab kõike vajalikku püsimeigi protseduuridega iseseisvalt alustamiseks: 1. Püsimeigi aparaat Ava GT Mini Tattoo Pen Tattoo Kit või microblading käsitööriist 2. Nõelad 10 tk 3. Pigmendid 3 tk 4. Pigmendisõrmused 10 tk 6. Mõõteriistad 8. Õppematt, harjutusmatt Koolitus toimub koolitaja püsimeigi aparaadiga. Õpilane saab kaasa koduseks õppimiseks teoreetilise õppematerjali, mis sisaldab kõike vajalikku. NB! Püsimeigi masin tuleb õpilasel peale koolitust ise soetada. Koolitaja aitab püsimeigi masina valikul. Masina hinnad on vahemikus 200-4000 €. Iga õpilane leiab kindlasti omale sobiva masina!
 • Koolitaja
  Angela Kasemets Tegelenud püsimeigiga alates 2014 aastast, millest alates läbinud igal aastal 1-3 erinevat täiendkoolitust nii Eestis, kui ka väljaspool Eestit ning mille tõendamiseks on tunnistused ning sertifikaadid nähtavad Galeriis.
 • Asukoht
  Laada 41, Rakvere 44310 Angela Beauty&PMU salong
bottom of page