top of page

Õppetasu tagastamisega seotud info

Koolitataval on õigus koolitusest loobuda allpool toodud tingimustel:

  • Baaskoolitustest loobumisel teavitades sellest ette vähemalt 7 tööpäeva, kaotades 50% koolituse kogumaksumusest.

  • Täiendkoolitusest loobumisel teavitades sellest ette vähemalt 48 h, kaotades trahvina 50% koolituse kogumaksumusest.

  • Koolitatava mitte ilmumisel koolitusele kokkulepitud ajal ei kuulu koolitustasu tagastamisele.

  • Kui koolitus annuleeritakse mõjuva põhjusega, on koolitataval õigus sissemakstud summa tagasi saada.

  • Mõjuvaks põhjuseks loetakse: koolitatava või temale lähedase inimese (elukaaslase, abikaasa, vanemate, lapse) haigestumist, surma või sattumist õnnetusjuhtumisse; tulekahju; suur varaline kahju.

  • Koolitatav on kohustatud koheselt informeerima koolitajat mõjuva takistuse ilmnemisest ja esitama juhtunu kohta kirjaliku tõendi (arstitõend, politseiteade, jms.).

  • Koolitatava otsus koolitus pooleli jätta enne koolituse lõpetamist ei vabasta koolitatavat koolitusmaksumuse tasumise kohustusest.

bottom of page